Seredžiaus senelių globos namai

Jurbarko rajono Seredžiaus senelių globos namai

J.Marcinkevičiaus g 5, Seredžiaus mstl., Jurbarko r.
Tel./faks.(8 447) 42396
Direktorius Zigmas Zakaras
el. p. z.zakaras@takas.lt

Seredžiaus senelių globos namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Paslaugos atitinka stacionarioms globos įstaigoms keliamus minimalius ir bendruosius reikalavimus. Vieno gyventojo išlaikymui skiriama 1550 Lt per mėnesį. Vidutinis gyventojų amžius – 74 metai. 2011.12.27 senelių globos namuose gyveno 28 asmenys.

Pagrindinės paslaugos, teikiamos globos įstaigoje:

 • būsto ir aplinkos pritaikymas;
 • mitybos organizavimas;
 • buitinės ir asmens higienos paslaugos;
 • socialinio darbo paslaugos;
 • sveikatos priežiūros paslaugos;
 • dvasinių poreikių tenkinimas
 • laisvalaikio ir užimtumo;

Socialinio darbo paslaugos.

 • Paslaugų teikimo planavimas, įvertinant asmens poreikius ir galimybes.
 • Globotinių socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas. Senelių globos namų gyventojai skatinami aktyviai dalyvauti įstaigos socialinėje veikloje bei, panaudojant paties globotinio galimybes, atstatyti ir palaikyti ryšius su bendruomene.
 • Pagalba, tarpininkavimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis sprendžiant asmenines globotinio problemas už įstaigos ribų.
 • Reikiamų specialistų konsultacijų organizavimas įstaigoje ar už jos ribų.
 • Pagalba prisitaikant prie pasikeitusių aplinkybių, motyvacijos skatinimas ir palaikymas, padedant palaikyti ir ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir aplinka, skatinant tarpasmeninį bendravimą.
 • Globotinio teisių ir interesų gynimas.
 • Kasdieninės veiklos organizavimas pagal individualius poreikius ir savarankiškumo lygį. Darbinių ir kasdieninių įgūdžių palaikymas.
 • Globotinių tarpusavio pagalbos skatinimas, konfliktinių situacijų sprendimas, užimtumo organizavimas.

Gyvenamoji aplinka

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, yra naudojamos tokios patalpos, kaip valgykla, maisto gaminimo bei sandėliavimo, indų plovimo patalpos, fojė, koridoriai, šarvojimo patalpos, asmens higienos patalpos, skalbykla. Įstaigoje yra 16 gyvenamųjų kambarių. Iš jų: 7 vienviečiai, 4 dviviečiai, 3 triviečiai ir 2 keturviečiai kambariai (skirti asmenims, turintiems didelių socialinių poreikių. Atvykdami gyventojai gali atsivežti asmeninius daiktus, nuosavus baldus.

Globos namų gyventojai maitinami keturis kartus per dieną pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę globą gaunantiems asmenims. Įvertinami neįgalių asmenų rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimai ir, esant poreikiui, globotiniams taikoma maisto konsistenciją koreguojanti dieta (trintas maistas) bei užtikrinama individuali, personalo pagalba juos maitinant. Nevaikštantiems globotiniams ar pablogėjus jų sveikatai, maistas atnešamas į jų kambarius. Šventinėmis dienomis ruošiamas ypatingas meniu.

Sveikatos priežiūros paslaugos

Įstaigoje yra 0,5 bendrosios praktikos slaugytojo ir 0,25 gydytojo etatai. Slaugytoja išduoda vaistus, pagal gydytojo paskyrimus kiekvienam gyventojui, organizuoja sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas, globotinius lydi į gydymo įstaigas. Gyventojai aprūpinami medikamentais ir slaugos priemonėmis, atsižvelgiant į medikamentams skirtus asignavimus, pagal patvirtintą „Medikamentų gavimo, saugojimo, išdavimo ir nurašymo tvarką”. 2011 m. patvirtinta norma medikamentams – 0,65 lito vienam asmeniui per dieną. Pagal poreikį globotiniai aprūpinami kompensacinės technikos priemonėmis (vežimėliais, vaikštynėmis, lazdelėmis, ramentais), esant poreikiui naudojamas keltuvas.

Laisvalaikio ir užimtumo paslaugos

Senelių globos namuose organizuojamos religinės ir valstybinės šventės, organizuojami koncertai, vakaronės. Gyventojai, esant galimybei, lankosi įvairiuose renginiuose, išvykose. Taip pat švenčiami gyventojų jubiliejai. 2011 metais savo jubiliejus šventė 5 gyventojai.

Kasdieninės užimtumo veiklos organizuojamos atsižvelgiant į globotinių individualius poreikius ir savarankiškumo lygį. Gyventojai pagal galimybes patys tvarko ir gražina savo artimiausią aplinką (kambarius, bendro naudojimo patalpas, gėlynus, sodą), dalyvauja socialinėse veiklose tokiose kaip diskusijos aktualiais klausimais, stalo žaidimai ir kt.

Dvasinių poreikių tenkinimas

Šv. Mišios įstaigoje organizuojamos tik katalikams, nes šiuo metu kitą tikėjimą išpažįstančių gyventojų įstaigoje nėra. Į įstaigą atvyksta parapijos klebonas, kuris laiko Mišias galintiems jose dalyvauti asmenims. Globotinių, negalinčių dalyvauti vykstančiose šv. Mišiose, dvasinių ir religinių poreikių tenkinimui organizuojamas individualus parapijos klebono lankymasis kambariuose. 2011 metais organizuotos 7 religinės šventės: Trijų karalių, Verbų sekmadienis, Šv. Velykos, Visų Šventųjų diena, Vėlinės, Šv. Kūčios, Šv. Kalėdos.